مبحث صفت مشبّهة
140 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2014 8:30:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

مبحث:الصّفةالمُشَبَّهة

دسته  اوّل

1- جائني زیدٌ الحَسَنُ    وَجهَهُ

(معرفة) تشبیه به مفعول

حَسَن

به علّت داشتن 2 ضمیر (در صفت مشبّة و در معمول آن)

2- جائني زیدٌ الحَسَنُ    وَجهِهِ

مضافٌ إلیه (برای صفة مشبّهة)

مُمتَنِـع

اضافة لفظیّة شده امّا تخفیف در لفظ اعمال نشده

3- جائني زیدٌ الحَسَنُ    وَجهُهُ

فاعل (برای صفة مشبّهة)

أحسَن

چون فقط  1 ضمیر در معمولِ صفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

4- جائني زیدٌ الحَسَنُ    الوَجهَ

(معرفة) تشبیه به مفعول

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر مستتر در صفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

5- جائني زیدٌ الحَسَنُ    الوَجهِ

مضافٌ إلیه (برای صفة مشبّهة)

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر مستتر در صفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

6- جائني زیدٌ الحَسَنُ    الوَجهُ

فاعل (برای صفة مشبّهة)

قبیــح

چون رابطی با موصوف (زیدٌ) ندارد

7- جائني زیدٌ الحَسَنُ    وَجهاً

(نکرة) تمییز

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر مستتر در صفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

8- جائني زیدٌ الحَسَنُ    وَجهٍ

مضافٌ إلیه (برای صفة مشبّهة)

مُمتَنِـع

چون بر خلاف قاعده، معرفة به نکرة إضافة شده

9- جائني زیدٌ الحَسَنُ    وَجهٌ

فاعل (برای صفة مشبّهة)

قبیــح

چون رابطی با موصوف (زیدٌ) ندارد

..................................................................................

دسته  دوم

10- جائني زیدٌ حَسَنٌ   وَجهَهُ

(معرفة) تشبیه به مفعول

حَسَن

به علّت داشتن 2 ضمیر (در صفت مشبّة و در معمول آن)

11- جائني زیدٌ حَسَنُ   وَجهِهِ

مضافٌ إلیه (برای صفة مشبّهة)

اختلاف نظر

(قبیح یا غیر قبیح)

توضیح بیشتر در صفحة 407 کتاب «شرح ملاجامي»

12- جائني زیدٌ حَسَنٌ   وَجهُهُ

فاعل (برای صفة مشبّهة)

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر در معمولِ صفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

13- جائني زیدٌ حَسَنٌ   الوَجهَ

(نکرة) تمییز

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر مستتر در صفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

14- جائني زیدٌ حَسَنُ   الوَجهِ

مضافٌ إلیه (برای صفة مشبّهة)

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر مستتر در صفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

15- جائني زیدٌ حَسَنٌ   الوَجهُ

فاعل (برای صفة مشبّهة)

قبیــح

چون رابطی باموصوف (زیدٌ) ندارد

16- جائني زیدٌ حَسَنٌ   وَجهاً

(نکرة) تمییز

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر مستتر درصفة مشبّهة دارد (نه کم و نه زیاد)

17- جائني زیدٌ حَسَنُ   وَجهٍ

مضافٌ إلیه (برای صفة مشبّهة)

أحسَن

چون فقط 1 ضمیر مستتر دارد(نه کم و نه زیاد)

18- جائني زیدٌ حَسَنٌ   وَجهٌ

فاعل (برای صفة مشبّهة)

قبیــح

چون رابطی باموصوف (زیدٌ) ندارد