سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان یزد 
معاون تهذیب 
2012/08/13 
2014/02/11 
مسئول امور تهذیبی طلاب حوزه علمیه استان یزد 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
2012/10/06 
2014/01/21 
نحو مقدماتی 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
2013/09/28 
2015/01/21 
نحو مقدماتی 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
2013/06/22 
2013/07/23 
الفوائد الصمدیة 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
2012/10/06 
2013/06/02 
نحو مقدماتی 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
2013/01/20 
2013/06/03 
الهدایة 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
2013/12/10 
2014/05/13 
الهدایة 
تدریس 
مسجد امام حسن عسکری(ع) (قم) 
استاد 
2010/12/01 
2011/05/22 
علوم العربیة(صرف) 
تدریس 
حوزه علمیه جعفریه تفت (یزد) 
استاد 
2014/06/17 
2014/06/26 
الفوائد الصمدیة 
تدریس 
مدرسه علمیه خان یزد 
استاد 
2014/08/12 
2014/10/02 
صرف ساده (ویرایش93) 
تدریس 
حوزه علمیه جعفریه تفت (یزد) 
استاد 
2014/08/09 
2014/09/01 
میثاق طلبگی 
تدریس 
مدرسه علمیه رضویه قم 
استاد 
2015/09/07 
2016/05/11 
صرف ساده (ویرایش93)