سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان یزد 
معاون تهذیب 
1391/05/23 
1392/11/22 
مسئول امور تهذیبی طلاب حوزه علمیه استان یزد 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
1391/07/15 
1392/11/01 
نحو مقدماتی 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
1392/07/06 
1393/11/01 
نحو مقدماتی 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
1392/04/01 
1392/05/01 
الفوائد الصمدیة 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
1391/07/15 
1392/03/12 
نحو مقدماتی 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
1391/11/01 
1392/03/13 
الهدایة 
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی یزد 
استاد 
1392/09/19 
1393/02/23 
الهدایة 
تدریس 
مسجد امام حسن عسکری(ع) (قم) 
استاد 
1389/09/10 
1390/03/01 
علوم العربیة(صرف) 
تدریس 
حوزه علمیه جعفریه تفت (یزد) 
استاد 
1393/03/27 
1393/04/05 
الفوائد الصمدیة 
تدریس 
مدرسه علمیه خان یزد 
استاد 
1393/05/21 
1393/07/10 
صرف ساده (ویرایش93) 
تدریس 
حوزه علمیه جعفریه تفت (یزد) 
استاد 
1393/05/18 
1393/06/10 
میثاق طلبگی 
تدریس 
مدرسه علمیه رضویه قم 
استاد 
1394/06/16 
1395/02/22 
صرف ساده (ویرایش93)